Skriv os et par ord om din forespørgsel, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Forespørgselsformular

Dine informationer

Hvad kan vi hjælpe med?

Radioknapper

Beskriv din forespørgsel

Maximum file size: 268.44MB

Ved at benytte formularen accepterer du, at vi gemmer dine data i op til 6 mdr.
Kontakt os i tilfælde af, at du vil have dine data slettet.

Remember asking the people you affect.

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt:

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

2. Priser:

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. ZISPA ApS’ priser fremgår af til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud, som tillige indeholder information om leveringsomkostninger, der beregnes af ZISPA ApS som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.

I det tilfælde, at køber overtræder ZISPA ApS’ eller den pågældende producents retningslinjer, har ZISPA ApS ret til at fakturere køber ethvert uretsmæssigt opkrævet eller betalt beløb.

3. Betaling:

Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Som hovedregel skal betaling ske netto kontant. Såfremt en sidste rettidige betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. ZISPA ApS er berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med 2 % pr. måned indtil det forfaldne er betalt, såfremt betaling sker efter forfaldsdag.

Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på ZISPA ApS, som ikke er skriftligt anerkendt af ZISPA ApS og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til ZISPA ApS, som om levering var sket til aftalt tid. ZISPA ApS kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

4. Ejendomsforbehold:

ZISPA ApS forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

5. Levering:

Levering sker ab lager ZISPA ApS adresse eller ab lager fra ZISPA’s underleverandører.

Levering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Leveringsomkostningerne (fragt, porto, pakning m.v.) fremgår af ZISPA ApS’ til enhver tid gældende prisliste. Leveringstiden er fastsat af ZISPA ApS efter ZISPA ApS bedste skøn i overensstemmelse med de forhold (underleverandør leveringsestimat), der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse.

ZISPA ApS kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.

6. Import- og eksportregulativer:

Alle produkter, reservedele, teknisk data, software og dokumentation kan være omfattet af import- og eksportlove, regler og anden regulering herunder, men ikke begrænset til regulering hidrørende fra Danmark, den Europæiske Union, De Forenede Amerikanske Stater og det pågældende importland i det tilfælde, at køber eksporterer varerne. Køber er forpligtet til at overholde enhver import- og eksportlovgivning og regulering og opnå samtlige nødvendige tilladelser og/eller licenser som følge heraf.

7. Bestillingsfejl:

Varer tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer /annullering af ordrer ske ved forudgående skriftlig aftale, og gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage.

Bestillingsvarer samt ordrer på PC og Notebooks kan ikke annulleres og tages ikke retur. ZISPA forbeholder sig ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 15 % af fakturaværdien, dog min. kr. 350,-. Varerne krediteres til gældende dagspriser.

8. Produktinformation:

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale afgivet i tilbud. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for ZISPA ApS.

9. Produktændringer:

ZISPA ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

10. Immaterielle rettigheder:

Alle varemærker på produkterne er og forbliver de respektive rettighedshaveres ejendom. Brug af disse varemærker kræver forudgående tilladelse fra de respektive rettighedshavere. Al brug og levering af software er reguleret af den til varen medfølgende licensaftale. Software der er inkluderet i leveringen/varen overdrages til kommercielle købere med henblik på ét videresalg og til forbrugere udelukkende med henblik på brug, hvilket betyder at forbrugere hverken må kopiere eller overdrage softwaren til andre[s brug]*. Ret til gentagen brug af softwaren kræver særlig skriftlig aftale med den pågældende licensgiver.

ZISPA ApS frasiger sig ethvert ansvar for købers krænkelse af immaterielle rettigheder i det tilfælde, at varer eksporteres ud af det land, hvori ZISPA ApS har leveret varen, idet ZISPA ApS ikke kan garantere køber, at rettigheder til anvendelse af varen i det pågældende land er omfattet af licensaftalen.

*afhængig af de pågældende licensaftaler

11. Mangler og reklamation:

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentligt forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks, og senest 48 timer fra modtagelsestidspunktet, give ZISPA ApS skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. ZISPA ApS kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.

Forandringer eller indgreb i det købte uden ZISPA ApS’ skriftlige samtykke fritager ZISPA ApS for enhver forpligtelse. Såfremt ZISPA ApS anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til ZISPA ApS i original emballage.

ZISPA ApS forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del.

Såfremt ZISPA ApS har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom omfatter service forpligtelsen alene de solgte produkter. ZISPA ApS forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis ZISPA ApS finder varen OK efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med en regning for udført arbejde. Først efter test vil ZISPA ApS foretage forhandling med underleverandør om evt. ombytning / kreditering.

Ombytning: Varen ombyttes med tilsvarende vare og antal, som er modtaget retur.

12. Ansvarsbegrænsning:

Et erstatningskrav overfor ZISPA ApS kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand. ZISPA ApS’ erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og ZISPA ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. ZISPA ApS er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.

ZISPA ApS er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld.

Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort ZISPA ApS opfyldelse af aftalen.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt. Produkterne er designet til almindelig kommerciel brug. Brug af produkterne i kritiske systemer herunder sikkerheds-, nukleare-, militære faciliteter/installationer, forsyningsvirksomhed, livsbevarende installationer eller til fremstilling af våben er ikke tilladt medmindre, der opnås skriftlig tilladelse fra den pågældende producent.

13. Produktansvar:

I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger: ZISPA ApS er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af ZISPA ApS leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes hans fejl eller forsømmelse.

14. Transport af rettigheder og pligter:

ZISPA ApS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

15. Tvister:

Enhver tvist mellem ZISPA ApS og køber skal afgøres efter dansk ret med Esbjerg Byret/Vestre Landsret som værneting.

Opdateret august 2013